2005-10-30

Information om en manifestation som ägt rum den 9:e November 2005 i Stockholm

 

Klicka här för att se hela informationen presenterad till församlingen JEC på Amaringa (Etiopiska)
     
 

X

Rättegången i Högsta Domstolen mot Pingspastor Åke Gree (mp3)
     
  Marchen till stöd för Pastor Åke Green och till stöd för yttrandefriheten / Religionsfriheten

Innehållsförteckning

Nyheter

 1. Inledning
 2. Homosexualitet i Sverige (Kort historik)
 3. Homosexualitets andes framfart i Sverige
 4. Vad kan Guds församlingen göra?
 5. Riksförbundet för kristen tro och livsstil
 6. Kallelse till manifestation skickad till alla kyrkor i Sverige
 7. Affisch för manifestationen (Svenska)
 8. Datum, plats och tid samt program
 9. Vi är inte kallade att hata någon människa utom synden
 10. För mer information

                   Nyheter

1.    Inledning

 • Det är viktigt att vi känner till vad som försigår omkring oss och engagerar oss.  Det kan vara en ödesfråga.  (1 Krön 12:32  från Isaskars stam de som kunde tyda tidens tecken och insåg vad Israel borde göra: 200 befälhavare med sina släktingar under sig;)

Låt oss börja med att läsa följande Bibelverser:

 

Romabrevet kapitel ett:

Rom 1:18-28
Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.
Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,

3 Moseboken kapitel 18:

22. Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.

3 Moseboken kapitel 20:

13: Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

 

 

 • Guds ord är mycket otvetydig och klar när det gäller synen på homosexualitet. Homosexualitet har alltid varit, är och kommer alltid att vara en synd och en styggelse inför Herren. Ingen homosexuell kommer att ärva Guds rike!!!  Det är den eviga Guds ords sanning som är grunden för vår ståndspunkt i denna fråga.

 • Vi ska kort ta upp vilken utveckling denna ande av homosexualitet håller på och driva igenom och hur vi kan stoppa/hindra dess framfart?

 • Som representanter för Guds rike på jorden kan vi verka för att påverka samhället i positivt riktning för att få igenom Guds vilja på jorden.

 • Guds församling är ju Guds profetiska röst i en värld som håller på att gå förlorad!

 

2.     Homosexualitet i Sverige (Kort historik)

 • Homosexualitet förklarades brottsligt i Sverige sedan 1864

 • 1944 avskaffades homosexualitet ur brottsbalken.

 • 1988 tillät Sveriges regering homosexuella ingå partnerskap!

 • 2003 utvidgades hetslagen att även omfatta "sexuell läggning" och missaktning av homosexuella blev brottsligt!

 • Juli 2005 tilläts lesbiska par skaffa barn via artificiell insemination.

 • Den 27:e Oktober röstade Svenska kyrkan för att införa välsignelseakt för homosexuella i kyrkan.

 

3.    Homosexualitetens ande och dess frammarch i Sverige

 • De homosexuella erbjuds mycket TV-tid och propagerar lugnt och sansat att det är helt normalt för en man att gifta sig med en man och en kvinna att gifta sig med en kvinna. De mer bibeltrogna kristna däremot åtnjuter inte samma massmedial sympati och möjligheter eller så är det ingen som vågar träda fram och stå för Guds ord med frimodighet.

 • Vissa homolobbyorganisationer får miljoner i bidrag och stöd från regeringen för sin "verksamhet" som bl.a. består av att gå till skolorna och undervisa barn/ungdomar att sodomi är helt normalt och inget onaturligt. Allt detta med den svenska regerings goda vetskap och uppmuntran.

 • En majoritet av kyrkomötets ledamöter röstade för en välsignelseakt för homosexuella i Svenska kyrkan den 27:e Oktober 2005. 

 • Gaylobbyn får bidrag och stöd från regeringen för "opinionsbildning" som det kallas för att använda massmedia, skolorna o s v för att förändra människors attityder och åsikter på alla nivåer i samhället.

 • Samtidigt ser vi att många kyrkor och pastorer inte vågar vara tydliga när det gäller ämnet homosexualitet och vågar inte riktigt säga att det är en synd och att det medför Guds förbannelse.

 • Man har gått med på de homosexuellas krav att hetslagen skulle utvidgas att även omfatta hets mot människor p.g.a. "sexuell läggning" och man har klassat homosexuella som en "folkgrupp".

 • Sverige är ett av de få länder i världen som har gått med på att utvidga "hets mot folkgrupp" begreppet att omfatta även homosexuella.

 • Bland anledningar till varför homosexualitetens ande inte har kunnat få lika mycket fotfäste i andra länder kan nämnas:

 • det finns starka kyrkor (församlingar) som ber och som påverkar samhället.

 • Guds tjänare frimodigt förkunnar och fördömer ogudaktighet. (Vi kan nämna USA som ett exempel på detta)

 • där kyrkan/församlingen kunnat utöva inflyttande över samhället och det politiska systemet har denna ande inte kunna få fotfäste.

 • Kyrkorna i Sverige har gjort ytterst lite när det gäller att ta ett sådant initiativ för ett positivt inflyttande över samhället.

 • Vår församling har dock valt att visa var vi står i denna fråga och tagit en klar ställning för att visa att vi inte på något sätt är för denna samhällsutveckling.

 • En man som var mycket bekymrad över denna utveckling och sa sig få ett ord från Gud för nationen - Pastor Åke Green (Pastor i pingskyrkan i Borgholm i Sverige) - gav en predikan i Juli 2003 som han senare lät publiceras i lokaltidningen. Predikans titel löd "Är homosexualiteten en medfödd drift eller är onda makters spel med människor?"

 • Homolobbyister anmälde predikan som hets mot folkgrupp m.h.a. den nya lagutvidgningen.

 
 • Hela Pastor Åke Greens predikan på svenska hittar ni här.

 • Här kan ni hitta en engelsk översättning av hela predikan.

 • Här hittar ni översättning på predikan på Amaringa (översättning pågår)

 

 

Pastor Åke Green

 
 • Första instansen av en svensk domstol (Tingsrätten i Karlmar) gav ett dom som aldrig förr hade getts i någon demokratisk västerländs land - en månads fängelse för hans predikan och för "hets mot folkgrupp (homosexuella)".

 • Det märkligaste av allt var att då denna dom borde ha väckt bestörtning hos många och lett till att hela kristi kropp rest sig till stöd för pastor Åke Green och visat vrede mot en sådan orättvis dom, så har varit ytterst få församlingar och kyrkor som uttryckte sin stöd till Pastor Åke Green hittills.

 • Vår församling har dock haft direkt kontakt med pastor Åke Green och uttryckt vårt stöd för honom samt uppmuntrat honom och nämnt att vi har honom i våra böner.

 • Pastor Åke Green liksom åklagaren överklagade domen till Göta Hovrätt i Jönköping och i början på detta år (2005) frikände hovrätten pastor Åke Green från anklagelserna om hets mot folkgrupp. I domen stod det att Tingsrätten dom ogillades av Hovrätten. 

 • Åklagaren har dock överklagat domen till Högsta Domstolen i Stockholm som bedömde att fallet skall prövas där och den 9:e November ställs Pastor Åke Green återigen inför rätta.

 • Homolobbyn använder sig av "offer" bilden genom att profilera sig själva som offer för hat och diskriminering för att vinna terräng i den offentliga debatten och få sympati för sin agenda. I övrigt använder de sig av skrämseltaktik genom att attackera motståndare och föra de inför domstol för att sprida fruktan.

 

4.    Vad kan församlingen göra?

 • Församlingen behöver falla inför Herren och be Gud om förlåtelse för Sverige. (Jer 29:7)

 • Gud har gett församlingen auktoritet att binda och lösa och församlingen kan därför i tro strida den andliga striden och binda onda makter och den starke och i och med detta stoppa/förhindra denna andes framfart i den andliga världen!!! (Efesierbrevet 6 12Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.  Mat. 18:18 18Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.)

 • Troget undervisa att människor kan bli befriad från denna ogudaktighet och blotta djuavelens lögner och rycka loss människor ur fiendens våld. (2:a Kor. 10:3-6, Judas 22-23)

 • Församlingen kan vara en samvetsröst i samhället genom att visa sin ståndpunkt på ett klart sätt visa att man inte ger vika för orenhet och ondska utan lär ut sanningen om Gud. (1Pet 2:12, Mat 14:4)

 • Utöver detta kan vi på individ nivå och som församling utöva social- och politiskt tryck på samhället för att få fram en förändring!! (Ap. 6:7)

 • Sveriges kristen demokratisk parti etablerades av en mycket väl känd Ledare för pingströrelsen - Levi Petrus.

 • Efter många år av ihärdigt arbete kom detta parti in i riksdagen och började påverka beslut i regeringen.

 • Idag ser vi dock det kristna arvet helt avmattat och de accepterar även homosexuella inom partiet.

 

 

Polishusparken      

Rådhuset från luften
   

Högsta domstolen

 

9.    Vi är inte kallade att hata homosexuella eller någon människa utom endast synden homosexualitet

När vi talar om homosexualitetens ande och dess framfart är det viktigt att poängtera och känna till att vi  inte skall vända våra blickar mot människor eller börja hata människor på något sätt! Gud älskade oss när vi var fortfarande syndare! Därför måste vi se alla människor med kärlek och bärmhärtighet. Vi skall se homosexuella med kärlekens och bärmhärtighetens ögon då vi önskar se att de skall komma loss ur den livsstil de befinner sig i och komma i ett förhållande med Gud såsom vi har upplevt. Vi skall endast hata och förakta synden och anden homosexualitet!

Första Korintebrevet Kapitel Sex:

9-11 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.  Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Som vi ser i detta stycke så var en del av de första kristna lärjungar och församlingsmedlemmar homosexuella innan de kom till tron. Gud har precis som han gör med vilken annan synd som helst befriat de från sin homosexualitet, tvättat de, helgat de och förklarat de rrättfädiga. Därför bör vi be Gud om nåd så att vi kan ha djup förståelse om hur vi kan  rädda och hjälpa homosexuella att komma ut ur den destruktiva livsstilen som homosexualiteten innebär.

 

10.   För övrig information

 Mer information kan ni få på följande hemsidor:

finns det rätt många hemsidor ni kan besöka på internet om ni önskar få en djupare förståelse om Pastor Åke Greens fall och homosexualiteten generellt samt hotet emot yttrandefriheten samt religionsfriheten. Här finns några exempel på sidor där ni får mer information.

Därför skall alla som har möjlighet komma den 9:e november och tillbringa ett stunds bön före manifestationen då vi binder den starke och sedan går till marchen tillsammans. Om ni har frågor är ni välkomna att ringa och prata med vår äldstekår. Om ni önskar maila till oss kan ni göra det på följande adress:  jec@j-e-c.org.  Om ni önskar maila direkt till äldstekåren kan ni göra det på följande e-post adress: elders@j-e-c.org.

Gud välsigna er!

Äldstekåren i Jerusalem Evangelical Church