Är Bibeln fortfarande Guds ofelbara ord?
Den gamla svenska lutherska statskyrkan ändrade sitt namn till Svenska kyrkan för ett antal år sedan. Denna kyrka har tyvärr fallit längst av alla i den nedgående moraliska spiralen. Stora delar av den är en avfällig kyrka idag. Ärkebiskopen för svenska kyrkan (Hammar) har en syster (Anna Karin Hammar), som är en bekännande lesbisk präst i kyrkan, som ofta talar om hur underbart det är att både vara lesbisk och präst (stiftsadjunkt). I en nylig intervju sade hon: "Situationen för mig är sådan att jag kan leva som homosexuell just därför att jag upplever Guds välsignelse så mycket att jag kan övervinna fördomar och diskriminering" (Uppsala Nya Tidning, 17 november 2004).

I Sverige har andra pastorer – vissa i mer traditionellt bibeltroende församlingar - börjat ifrågasätta Bibelns förklaring till hur en person blir homosexuell. Jag fick ett brev från en pastor i Sverige, som sade att i vår värld skadar miljögifter fostret så att de blir "programmerade" till homosexualitet när de når vuxen ålder
.

Som fastslagits tidigare - sådana och liknande hypoteser har aldrig blivit och kan aldrig bevisas. Men homorörelsen skulle väldigt gärna vilja få folk att tro att den homosexuella livsstilen inte är vald, utan att vissa är "förutbestämda" vid födelsen (eller t.o.m vid konceptionen) att bli homosexuella. Återigen, skälen för dem att vilja befrämja en sådan hypotes som något som "fastslagits av forskningen" är mycket uppenbar: Om samhället skulle tro på de överväldigande bevisen för att barn blir benägna att välja homosexualitet på grund av inflytanden i barndomen, så skulle det finnas berättigade skäl att skydda våra små ifrån homorörelsens inflytande.

Frågan för kristna är denna: Kan Guds ord (Bibeln) ha fel i sin förklaring av ursprunget till homosexualiteten? Missade Paulus något när han beskrev den process som gör en människa homosexuell? Det finns inget i Bibeln som antyder att homosexualitet finns i generna, varken vid födelsen eller konceptionen. I Romarbrevet 1:24 läser vi: "Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar".

I min "efterforskning av efterforskningen", beskriven tidigare, fann jag att homosexualitet inte (repeterar: inte) är något som vare sig finns i generna eller som en person är förutbetingad åt vid födelsen. Varje "betingelse" att falla offer för homosexualitet i puberteten är något som barnet förvärvar mellan födelse och pubertet, genom en kombination av faktorer. De mest noterbara skälen är: 1) offer för övergrepp, 2) brist på tillfällen att utveckla en maskulin identitet, och 3) fördelaktiga intryck av homosexualitet inpräglade av homosexuella män.

Det är alltid omöjligt att bevisa det negativa. Vi kan aldrig bevisa att homosexualitet inte kan orsakas av faktorer som miljögifter under graviditeten, utsläpp från kemiska fabriker, insektsgifter i din trädgård, etc. Allt vi kan säga är att ett sådant samband aldrig har påvisats eller bevisats. Det är bara hypoteser! (Se kapitlet ovan om "prenatal hormonal hypotheses".)

I samband med sådana föreslagna hypoteser och hur de influerar vår kristna undervisning måste vi minnas vad Paulus skrev i Galaterbrevet 1:8: ?Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad?. Och i Uppenbarelseboken 22:18-19 varnas vi i klara ordalag för att "lägga till" eller "ta bort" något av det som står skrivet.

Föreställ dig för ett ögonblick vad som skulle skett med vår kristna tro om vi inte hade haft Bibeln, Guds heliga ord till mänskligheten. Hur vår kristna tro skulle ha drivit hit och dit genom århundradena! Människan har alltid haft en benägenhet att sätta tilltro till saker som passar hennes fantasi och som ger henne lättnad och fördelar.

När katolska kyrkan under medeltiden var i behov av pengar, introducerades läran om "avlatsbreven", genom vilken folk kunde köpa skärseldslättnader åt sina avlidna kära. Om Bibeln inte hade funnits hade Martin Luther inte haft någon auktoritativ bas för sina protester (protestantism) mot detta. På samma sätt, om vi inte hade haft undervisningen om homosexualitet i Bibeln idag, så hade detta beteende och denna livsstil kunnat vara allmänt accepterad och ansetts som helt normal. (Även med Bibeln är vi nästan där ändå.)

Närhelst något i den bibliska läran är obekvämt för oss, vill vi lägga till eller ta bort ifrån det som står skrivet. Till exempel har jag märkt i min egen generation, även bland nära vänner, hur folk har förlorat sin tro på den bibliska undervisningen om helvetet när deras egna barn har valt att inte följa Jesus och överlåta sig till Honom. Då blir det plötsligt obekvämt att tro att ens eget kött och blod kan sluta i evig plåga om de inte gör sinnesändring och vänder om medan det ännu finns tillgång till nåd. Då är det så enkelt och vida mer bekvämt att tro att helvetet inte är så hemskt som Jesus sade att det är. Säkerligen måste Jesus ha överdrivit och inte menat allvar med vad han sade. Kanske Jesus t.o.m sade det för att skrämma folk att följa honom.

Samma sak med den bibliska undervisningen om homosexualitet. När din egen son kommer hem till efter några månader på college, och säger att han är homosexuell, så är instinkten hos de flesta fäder att glömma vad både Bibeln och forskningen säger oss. I stället intar föräldrarna den falska attityden att det måste bero på deras sons gener, inte på faderns försummelse i uppfostran eller att deras son gjort ett dåligt val.

Den katolska kyrkan har ofta lagt till saker till Bibeln (skärselden och mariadyrkan bland annat). De må ha samlat en mängd pengar när de lade till läran om "avlatsbreven", men idag förlorar de skjortan genom en doktrin de införde århundraden tidigare. Jag talar om celibatet. Bibeln lär inte att en person måste leva i celibat för att få vara präst (förkunnare av Guds ord).  Så när katolska kyrkan lade till ett sådant krav till sin lära, bjöd de in problem.  Tack vare detta krav för prästerskapet, attraherar de inte till sina led män med en hälsosam attraktion till det andra könet.  Från vad vi förstår idag besväras deras seminarier för framtida präster av närvaron av unga män, som antingen är engagerade i eller kämpar med homosexuella begär.  Självklart är detta inte sant för alla seminariestudenter. Även idag kan det finnas män som, likt Paulus, har gåvan att leva ett liv utan en hustru.  Men läran om celibat som ett krav för prästerskap är inte biblisk.

Och tala om den ekonomiska kostnaden för katolska kyrkan tack vare denna tillagda lära, med alla de barnövergrepp som blir resultatet!  Jag läste i min lokala nyhetstidning just idag att stiftet i Orange County i Kalifornien nu gått med på att utbetala 100 miljoner dollar att fördelas till 87 offer för prästers övergrepp. Och det är bara ett av många katolska stift i Amerika.  Och Amerika är bara ett av många länder i världen.  Och vår generation är bara en av många generationer sedan katolska kyrkans begynnelse. Den ekonomiska kostnaden är naturligtvis småsaker jämfört med de mänskliga kostnaderna för de utsatta genom århundradena.  Bara tänk hur hjälplösa de små pojkarna måste ha varit när katolska kyrkan kontrollerade den politiska makten såväl som det religiösa livet. I sanning en mänsklig tragedi av ofattbara historiska dimensioner!

Men det är naturligtvis lika farligt att ta bort något ifrån vad Bibeln lär, så som fallet är idag ifråga om homosexualitet. Bibeln är kristallklar om orsakerna till homosexualiteten. Det är ett hjärtats val. Om inte, och om det är förutbetingat av generna, då behövde inte Kristus dö för att försona den synden. Men som för alla andra synder, så dog Han även för den, och kan försona oss (om vi vill) och upprätta syndaren till ett liv fritt från synd. Vi får inte förneka korsets kraft.

Men just som med frestelser till andra synder, så verkar vissa unga män vara mer sårbara än andra för den homosexuella synden, genom influenser från goda och onda människor och från god och ond uppfostran. Vissa ungdomar frestas till ett liv i droger, andra till promiskuitet, pornografiberoende, spelberoende, och vissa till homosexualitet. Det är i sanning ett angeläget kall till alla mogna och anständiga vuxna att göra vad vi kan för att varna våra unga för farorna med att göra fel val i livet. Inklusive valet av homosexualitet. Jesu väckande ord i Lukas 17:1-2 kommer till minnes: ”Och han sade till sina lärjungar: 'Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma; men ve den genom vilken de komma!  För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.” Några ganska starka ord, måste man säga.

Slutligen en tanke om den balans vi måste visa dem som hamnat i homolivsstilen och kärleken till våra utsatta barn som ännu inte har valt den livsstilen. Vi måste älska människorna i homosamhället samtidigt som vi förhindrar dem att utöva sitt onda inflytande på våra barn och barnbarn. Det är enkelt att älska och vilja hjälpa de homosexuella som hatar sin livsstil och vill ha en förändring i sina liv. De som är motsträviga och vill rekrytera våra barn och barnbarn måste avvisas och stoppas i deras onda gärningar, men utan att vi förlorar i sikte att Gud fortfarande kan frälsa dem en dag.