Religions- och åsiktsfrihet inför rätta i Sverige
Bakgrund och syfte med denna webbplats
Denna webbplats administreras och skrives av stödjare och vänner till pastor Åke Green i USA. Även om vi beundrar pastor Green, hans frimodiga predikan och hans tro på Bibeln som Guds ord, är inte nödvändigtvis innehållet på denna webbplats provläst och godkänt av honom.  Syftet är att rapportera till människor i och utanför Sverige om den moralisk-etiska situationen i Sverige och vad som kan hända när en våg av sodomi övertar de moraliska och juridiska grundpelarna i ett land. Ursprungligen skapades webbplatsen i opinionsbildande syfte. Nu när domen mot Åke Green, som i högre instans ledde till ett frikännande, är avgjord, låter vi webbplatsen finnas kvar som en dokumentation över händelseförloppet. Eftersom rättegången rönte stort internationellt intresse finns materialet även på engelska. Webbplatsen kan komma att uppdateras med ytterligare material.
Den 29 Juni 2004 blev Åke Green dömd till en månads fängelse för att ha visat "missaktning" mot homosexuella i den predikan han höll i sin predikstol i Borgholm i Sverige den 20 Juli 2003. Rubriken på hans predikan var "Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor?" Föreställ dig det! Ett fängelsestraff bara för predikandet av evangelium om synd, rättfärdighet och dom, eller om nåd, återlösning, förlåtelse och upprättelse! En fullständig avskrift av hans predikan finns tillgänglig här.

Enligt en ny svensk lag kan en person som visar missaktning för människors sexuella läggning bli dömd till upp till fyra års fängelse. Det behöver inte sägas, att även om Bibeln är klar om Guds kärlek till den fallna människan, och att "Gud så älskade världen", så finns det många passager i Bibeln som varnar för sodomi och dess faror för både personer och samhället i stort. Dessa passager kan – fastän de uttrycker missaktning för sodomins skadliga utövning - av misstag tolkas av vissa människor som uttryck för missaktning mot de människor som sysslar med sådana aktiviteter. Eller som Kalmar Tingsrätts utslag mot pastor Green lyder: “Enligt tingsrättens mening har Åke Green genom sina påståenden djupt kränkt de homosexuella som grupp och hans predikan har klart syftat till att missakta de homosexuella som grupp.”

Lagen i sig själv och utslaget mot Åke Green har orsakat bestörtning och djup oro hos både religiösa och världsliga internationella organisationer som övervakar yttrandefrihet och religionsfrihet.  Den intresserade läsaren hänvisas till Advocates International och The Becket Fund för mer upplysningar om de lagliga aspekterna av fallet.

Pastor Green är nu 63 år gammal och har troget tjänat som pingstpredikant sedan sin ungdom. Han har aldrig tidigare blivit anklagad för något brott över huvudtaget. Hans enda brott är den predikan han höll 2003 i sin lilla kyrka i Borgholm i Sverige.

Pastor Greens dom begränsades i första omgången, i Kalmar den 29 juni 2004, till en månads fängelse eftersom det var hans första förseelse. Men homo-lobbyn i Sverige (RFSL; som fonderas av statligt stöd) tryckte kraftfullt på för ett mycket längre straff. Pastor Greens fall togs upp igen i Hovrätten i Jönköping den 19 Januari 2005, där han frikändes. Åklagaren överklagade till högsta Domstolen (HD) som den 29 november 2005 frikände HD Pastor Åke Green från alla anklagelser som förts av Riksåklagaren. Genom detta fastställdes utlåtandet av Jönköpings Hovrätt den 11:e februari 2005.

Det kan tyckas enklast att skylla pastor Greens första dom på en godtycklig domstol, men det vore inte helt riktigt. Medan homosexualitetens våldsamma anstormning i USA till stor del är resultatet av okontrollerade domstolar (juridisk tyranni mot folkets vilja), så beror sodomins framfart i Sverige i grund och botten på det grepp som homo-lobbyn tycks ha på den lagstiftande församlingen.

Aldrig var detta mer tydligt än när den Svenska riksdagen röstade för att tillåta homosexuella att adoptera barn. Nästan 50 procent av de socialdemokratiska medlemmarna av den Svenska Riksdagen upplevde i sina samveten att det var fel att avsiktligt beröva de små sin mamma eller pappa och sända dem till hem där en tio (10) gånger högre sannolikhet finns att föräldrarna är pedofiler än bland heterosexuella. Bland de socialdemokratiska riksdagsmedlemmarna i Sverige finns en grupp kallad "Broderskapsrörelsen" som förväntas slå vakt om kristna värden. Många av deras medlemmar bryr sig utan tvivel om de små barnen. Men i en för-parlamentarisk omröstning bland socialdemokraterna förlorade de som röstade till barnens favör med bara en röst. Sedan, när de röstade i riksdagen, röstade de allihop för att tillåta homosexuell adoption. Om de hade valt att rösta enligt sina samveten, så hade de förlorat sina välbetalda arbeten som medlemmar i riksdagen. Så i valet mellan den allsmäktiga svenska kronan och de oskyldiga barnens bästa, förlorade barnen i ett skamligt parlamentsbeslut..

Men, som en positiv notering, så röstade nyligen ett annat skandinaviskt land (Norge) för att förbjuda homosexuella att adoptera barn.