Åke Green Inför Göta Hovrätt

Fallet mot Åke Green Inför Göta Hovrätt i Jönköping den 19 Januari 2005

Fallet tilldrog sig en hel del mediauppmärksamhet.  En kö av folk som ville närvara började bildades timmar innan rättegången började klockan 9.  Både rättssalen och en angränsande biograf - med ett par hundra platser och med direkt TV överföring - var fylld.  Omkring ett femtiotal journalister, inklusive utländsk representation fanns med bland åhörarna.

Banden med Pastor Greens predikan spelades upp.  Rättsförhandlingarna började med presentationer från båda sidor.  Åklagaren, Kjell Yngvesson, yrkade att den nya svenska lagen i detta fallet hade företräde framför Europakonventionen för dom mänskliga rättigheterna.  Greens försvarsadvokat yrkade att dom internationella konventionerna beträffande dom mänskliga rättigheterna stöder Greens rätt att fritt predika den ifrågasatta predikan.

Pastor Green sa själv: "Enligt Bibeln så är allt sexuellt utövande utanför äktenskapet synd och Bibeln graderar inte olika synder."

I sin slutplädering sa Yngvesson att p.g.a. publiciteten i ärendet faller brottet i kategorin "grova brott" och därför yrkade han på sex månaders fängelse (maximal fängelsetid är fyra år).

Bratt argumenterade punkt för punkt mot de slutsatser som Kalmars tingsrätt hade dragit och pläderade för ett fullständigt friande av Åke Green.

Jag talade vid tillfället med Pastor Green via telefon.  Han tyckte rättegången hade gått bra och var mycket nöjd med sin advokats insatts.  Han upplevde det också som att stödet från flera kristna läger hade ökat.  Gruppen Europe Network bland andra var utanför Hovrättslokalen och demonstrerade sitt stöd för Green.

Fallet kom sedan under övervägande av Hovrätten.  Pastor Green sa att han kommer att vädja till Högsta Domstolen om han inte blir frikänd.  Domstolens utslag skulle tillkännages den 11:e februari kl. 11:00 svensk tid.

Detta domstolsförhör kom endast några dagar efter det att den svenska regeringen väsentligt utökat sitt finansiella stöd till RFSL, vilket är den organisation som anmälde Pastor Green för kriminellt brott.  Nu kan RFSL spendera ytterliggare 18 millioner SEK på det som dom själva kallar "sexualpolitiskt arbete".  Detta bidrag är utöver miljontals kronor som redan beviljats RFSL för deras många program.

 

Efterspelet till Rättegången

Den mest anmärkningsvärda händelsen den 19:e januari var egentligen inte själva rättegången för sig vilken utspelades som väntat.  I stället var det hur nyheten presenterades till det svenska folket.  Du minns kanske att det svenska Radio/TV monopolet förra sommaren mottog det berömda Regnbågspriset som den mest aktiva och lojala sympatisören för gay-lobbyns plattform i Sverige.  Så när dom på kvällen efter rättegången rapporterade om densamma hade dom inbjudit två av pastor Greens kritiker till studion för att kommentera dagens händelse.

1.  Första kritikern - Erik Slottner
Den första individen inbjuden av Sveriges Radio/TV var Erik Slottner, ledaren för KDU (KD's Ungdomsförbund).  KD är ett politiskt parti grundat på 1960-talet av Lewi Petrus, den avlidne grundaren av Pingströrelsen i Sverige.  Lewi Petrus såg behovet av ett parti för att motverka det moraliska förfall som han såg i det rådande politiska systemet.  Från början hade KD (eller KDS som det hette då) ett ungdomsförbund avsett att ge rak kristen vägledning och befrämja hälsosamma moraliska principer för den kommande generationen.  Herr Slottner - en tillgiven homosexuell som befrämjar gay lobbyns program - var vid tillfället ledare för KDU. 

I juli 2004 pågick en slags maktkamp om KDU's själ och dess syfte.  Stefan Axelsson från Habo gick emot Erik Slottner för hans homosexuella livsstil och sympatier och ansåg Slottner vara olämplig att leda särskilt ungdomsgrenen av KD partiet.  Men Slottner vann och Axelsson avgick i protest.  Efter sin seger sa Slottner om Axelsson: "Jag tycker det är bra att han lämnar partiet.  Vi behöver en utrensning.  Om han (d.v.s. Axelsson) har den synen ska han inte vara med i vårt parti".  Så där ser man.  Det som startade som liten början av homosexuell ideologi fick omsider hela grenen av KDs ungdomsförbund att ruttna.  

Jesus berättade en gång en liknelse om en vingård och vingårdsman.  Han sa: "Jag är vinträdet och ni är grenarna.  Om en gren inte bär frukt blir den avskuren.  Folket i Sverige idag känner inte till mycket om vinodling.  En mer relevant och förstålig liknelse kunde vara en cancer och cancertumör.  Att cancer växer som en tumör och måste skäras bort för att rädda kroppen.  Men varken Jesus eller Pastor Green menar så klart att detta skall tolkas bokstavligen och att folk som inte bär frukt eller folk som är homosexuella skall utsättas för fysisk skada och lidande.  Det är helt främmande för både Jesus och Green.  Så länge som en person lever finns det ju hopp för ånger, förlåtelse och upprättande (i den ordningen). 

Självklart rekommenderade "broder" Slottner för Sveriges folk att Pastor Green skulle fängslas för sin predikan.


2.  Andra kritikern -  Pastor Sten-Gunnar Hedin
Pastor Sten-Gunnar Hedin är ledare för den största församlingen i Sverige, Filadelfiakyrkan i Stockholm.  Liksom pastor Green's församling i Borgholm är kyrkan del av Pingströrelsen.  Eftersom församlingen är den största i Sverige är pastor Hedin en av de-facto ledarna i Pingströrelsen.

Trots att Hedin endast en vecka innan rättegågnen i Jönköping, som medskribent i en artikel, uttryckt sitt stöd för Green, tog han på nytt tillfället att tillsammans med Slottner attackera Green.  Hedin uttryckte missnöje med sin medpredikant i samfundet.   Han gillade inte Greens liknelse av sexuella perversioner till en cancer tumör.  I sin predikan hade Green sagt: "sexuella abnormiteter är en cancersvulst".  Emellertid, Hedin instämde med programledaren och hävdade att Green hade sagt att dom  "homosexuella är en cancersvulst".  Green har krävt ett offentligt tillrättaläggande och ursäkt av Hedin vilket har uteblivit.  Denna skillnad anser Green vara betydelsefull eftersom Jesus själv alltid gjorde en klar skillnad mellan synden (som han hatar) och syndaren (som han älskar).  Hedin gick dock inte lika långt som Slottner och krävde fängelse för Green.  Dock har Hedin sett det lämpligt att offentligt angripa Green just när domstolarna överväger hur långt fängelsestraff Green skall utmätas.  Samma dag som Greens åtal var inför Kalmars Tingsrätt uttalade sig Hedin också mycket kritiskt mot Green, hans broder och medpredikant (se rubrik "Sodomin i Sverige" i vänster sidomeny).

Pastor Hedin gör fortfarande gällande att han tror på Bibeln.  Dock kan man få uppfattningen att han inte är övertygad om Bibelns beskrivning då det gäller uppkomsten av homosexualitet.  Han tycks ha fallit för det bedrägeri som gay lobbyn har propagerat för i så många år och som bäst formulerades av Scott Hersherger år 1996 när han sa följande (se också myt nr. 3 på sidomenyn "Myter om homosexualitet"): "Domstolarna kommer att få svårt att gå med på lagar som diskriminerar mot en grupp ifall gruppen är identifierad med ett biologiskt karaktärsdrag i stället för ett beteendemönster som är frivilligt valt.  Opinionsundersökningar samt forskning visar alltid att det finns ett klart samband mellan folks tro att någonting inte kan ändras på och deras accepterande av ett sådant beteendemönster.  Därför, desto mer en person tror att homosexualitet och sexuell orientering är biologiskt betingat, desto positivare inställning kommer hon att inta".

Detta fenomen är mycket påtagligt i vår tid.  Om folk bara blir övertygade att - oberoende av vad Bibeln lär - homosexualitet inte är en vald livsstil, då öppnas dörrarna på vid gavel för accepterande av livsstilen.  Då kvittar det hur skadligt det är både för individen och samhället.  Och faktiskt kan homosexuella människor verka mycket trevliga och sympatiska.  I denna epok av homosexualitetens tillväxt blir det allt fler och fler människor som har en vän eller släkting som är homosexuell.  Detta gör att livsstilen blir mer och mer accepterad som normal även bland dom kristna. 

Dom flesta inser inte vad som gör denna synd så unik.  Inte unik p.g.a. det faktum att den binder fången särskilt hårt i träldom.  Utan homosexualsynden är unik eftersom det är den enda synd som kräver att bli erkänd som likvärdig i samhället och bli sålunda presenterad till dagens ungdom.  Vi har inte universell acceptering och erkännande av andra synder.  När hörde du att någon betraktar äktenskapsbrott lika önskvärt som trohet mellan makar?  Eller när såg du att kleptomanernas riksförbund arrangerade Kleptomanernas Parad på Stockholms gator?  Nej, den homosexuella synden kräver samhällets erkännande som normal och sund.  Och faran för samhället ligger i att våra ungdomar dras in i denna djävulska livsstil.

Ta den svenska Ärkebiskopen Hammar's syster (Anna Karin) som ett exempel (se även rubriken "Är Bibeln sann?"). Hon tjänstgör som stiftsadjunkt i Svenska Kyrkan även om hon är en homosexuell som öppet vittnar om sin livsstil.  Även om jag inte känner henne personligen kan jag mycket väl föreställa mig att hon kan tyckas vara en mycket trevlig personlighet för folk i sin omgivning.  Men när hon gör följande uttalande i pressen (november 17, 2004 till Uppsala Nya Tidning): "Situationen för mig är den att jag kan leva som homosexuell precis eftersom jag upplever Guds välsignelse som så stor att den kan övervinna fördomar och diskriminering" , när hon gör ett sådant uttalande då vet jag att hon talar som ett djävulens redskap.  Jag vet det utan att känna Anna Karin Hammar eftersom jag känner Bibeln.  Satan, vår själs svurne fiende, vill inget hellre än att snärja vår nya generation i homosexuell träldom.  Att mena att homosexualitet inte behöver ånger, bot, försoning och upprättelse kommer från avgrundens djup.  Det är ett angrepp på själva kärnan i varför Jesus kom till vår värld och offrade sitt liv för alla våra synder.

En mycket insiktsfull diskussion och analys av hur för övrigt fullständigt normala människor övertas av okontrollerbara homosexuella drifter återfinns i beskrivningen av "Paul" på sida 12, (2:a paragraf) i Satinovers book (se Ref.1 på sidomenyn "Referenser" på "www.emaso.org").

Domen i Göta hovrätt
När domen kom från Hovrätten var det till Åke Greens fördel. Göta hovrätt ansåg att Åke Greens predikan om homosexualitet inte var hets mot folkgrupp utan ska ses som en utläggning av en bibeltrogen trosuppfattning. Göta hovrätt gick därmed emot den dom som tidigare fällts i Kalmar tingsrätt där Green året innan dömdes till en månads fängelse för hets mot folkgrupp.
Tingsrätten pekade i domen på att pastorn i sin predikan stämplar homosexualitet som synd och betecknar sexuella abnormiteter som en djup cancersvulst på samhällskroppen. Även hovrätten menade att Greens ordval vid sidan av de rena bibelcitaten starkt kan ifrågasättas. Men det han sa var inte straffbart.

"En rätt till bibeltrogen förkunnelse får anses innefatta en möjlighet att med egna ord utlägga och tolka bibeln så länge framställningen anknyter till bibelns budskap", heter det i domen.

Hovrätten menar att Åke Greens predikan avsåg att förklara en trosuppfattning och påverka människors levnadssätt.

En nämndeman, en kvinnlig socialdemokratisk politiker, hade en annan mening. Hon stödde tingsrätten och ville döma pastor Green till ett års fängelse för hets mot folkgrupp.

Kammaråklagare Kjell Yngvesson ville driva målet vidare till Högsta Domstolen. Han menar att Åke Green inte bara predikade för sin församling utan också bjöd in media till predikan samt distribuerade texten till medierna.